جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100058 سه شنبه 23 آبان 1396 12:54 882

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 23 آبان 1396 12:54
  • 882
تصویر جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی