مراسم معارفه سرپرست جدید مرکزسنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 98989 شنبه 7 مرداد 1396 13:29 1435

  • 30
  • 14
  • شنبه 7 مرداد 1396 13:29
  • 1435
تصویر مراسم معارفه سرپرست جدید مرکزسنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی