دیدار دکتر فرهاد رهبر و هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با مراجع عظام

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99802 پنج شنبه 27 مهر 1396 18:44 877

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 27 مهر 1396 18:44
  • 877
تصویر دیدار دکتر فرهاد رهبر و هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با مراجع عظام