دستگاه‌های لایه‌نشانی چرخشی و لایه‌نشانی غوطه‌وری در دانشگاه آزاد اسلامی ساخته شد

تصویر مطلب دستگاه‌های لایه‌نشانی چرخشی و لایه‌نشانی غوطه‌وری در دانشگاه آزاد اسلامی ساخته شد
  • شنبه 25 آذر 1396
  • 271
تیم تحقیقاتی دانشکده فیزیک واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به سرپرستی دکتر سیدمحمد الهی دانشیار دانشکده فیزیک و دکتر لیلا فکری، موفق به طراحی و ساخت دستگاه‌های لایه نشانی چرخشی و غوطه‌وری شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، نیلوفر مظفری مجری این طرح با بیان اینکه لایه‌نشانی چرخشی و غوطه‌وری روش‌هایی سریع و آسان برای تهیه لایه‌های نازک و یکنواخت هستند، گفت: دستگاه‌های لایه‌نشانی چرخشی (اﺳﭙﯿﻦ ﮐﻮﺗﺮ) و غوطه‌وری (دﯾﭗ ﮐﻮﺗﺮ) کاربردهای زیادی برای ساخت ابزار در میکروالکترونیک، نانوحسگرها، سنسورهای گازی، سلول‌های خورشیدی و ابررساناها و همچنین لایه‌نشانی انواع مواد محلول و مایع، سل ژل‌ها، پلیمرها و مواد شیمیایی حساس به دما بخصوص در آزمایشگاه‌های نانوفناوری دارند.

وی افزود: در دستگاه لایه‌نشانی چرخشی که اساس کار آن بر پایه نیروی گریز از مرکز استوار است، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل، مقدار معینی از آن را روی تمام یا قسمتی از زیرلایه ریخته و تا رسیدن به سرعت مورد نظر تحت شتاب دوراﻧﯽ قرار می‌دهند. ﺑﺮآﯾﻨﺪ حاصله از ﻧﯿﺮوی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ و ﻧﯿﺮوی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ باعث ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﻣﺤﻠﻮل روی زﯾﺮﻻﯾﻪ شده و ﻻﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ به زﯾﺮﻻﯾﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ، به صورت شعاعی از سیستم خارج می‌شوند. در نهایت محلول مورد نظر در تمام سطح به طور یکنواخت پخش شده و ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻻﯾﻪ ﻧﺎزﮐﯽ روی ﺳﻄﺢ زﯾﺮﻻﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ خواهد شد.

مظفری با بیان اینکه دستگاه لایه‌نشانی به روش غوطه‌وری، قابلیت نشاندن لایه تا ضخامت تک لایه‌ای از مولکول‌ها را دارد، گفت: در این دستگاه ابتدا زیرلایه مورد نظر را در محلول فرو برده و طی مدت زمان مشخصی به کمک محلول کاملا خیس می‌شود. آنگاه تحت شرایطی خاص و کنترل شده آن را خارج می‌کنند. در نهایت ﺑﺎ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺣﻼل، ﻻﯾﻪ نازکی روی سطح زیرلایه تشکیل خواهد شد.

این پژوهشگر واحد علوم و تحقیقات با بیان اینکه نمونه‌های خارجی متنوعی از این دو دستگاه در بازار موجود است که قیمت بسیار بالایی دارند، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های ساخته شده توسط این تیم تحقیقاتی نه تنها هزینه ساخت کمی دارند، بلکه سادگی در نصب، وزن سبک، قابل حمل بودن، امکان استفاده از زیرلایه‌های بزرگتر از 2x2 و حذف محدودیت در بکارگیری نیز از جمله مزیت‌های آن به حساب می‌آید.

انتهای پیام /