آگهی مزایده تخریب و تسطیح و حمل ضایعات ساختمانی

تصویر مطلب آگهی مزایده تخریب و تسطیح و حمل ضایعات ساختمانی
  • یکشنبه 20 دی 1394
  • 2823
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد نسبت به تخریب و تسطیح و حمل ضایعات ساختمانی مربوط به واحد های سه طبقه اداری سابق خویش در ازای تملک ضایعات ساختمانی و پرداخت نقدی به دانشگاه، از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

باسمه تعالی

آگهی مزایده

دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد نسبت به تخریب و تسطیح و حمل ضایعات ساختمانی مربوط به واحد های سه طبقه اداری سابق خویش در ازای تملک ضایعات ساختمانی و پرداخت نقدی به دانشگاه، در نشانی های ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید:

علاقه مندان می توانند به منظور کسب اطلاع از اماکن مذکور به مدت سه روز به نشانی: انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه و یا با شماره تلفن 47914122 تماس حاصل نمایند.

نشانی اماکن مورد نظر :

  1. خیابان پاسداران-نیستان نهم با حدود 2900 متر مربع زیربنا.
  2. خیابان پاسداران-نیستان هشتم با حدود 2600 متر مربع زیربنا.
  3. خیابان پاسداران-خیابان امیر ابراهیمی، نبش گلستان چهارم با حدود 1000 مترمربع زیربنا.
  4. خیابان پاسداران- خیابان بهستان ششم با حدود 3000 مترمربع زیربنا.
  5. خیابان ظفر قبل از خیابان نفت شماره 1008 با حدود 550 مترمربع زیربنا.

متقاضیان شرکت در مزایده می بایست برای هر یک از موارد مذکور که تمایل به ارائه پیشنهاد قیمت دارند یک فقره فیش واریز به مبلغ 500.000 ریال غیر قابل استرداد و یک فقره فیش واریز به مبلغ 50.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0107170717004 دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانک ملی شعبه مرکزی دانشگاه به کد شماره 1017 را ارئه نمایند.

بدیهی است کلیه هزینه های مربوطه از قبیل درج آگهی، تامین نیروهای انسانی و ماشین آلات مربوطه برای تخریب و بارگیری و حمل وبیمه و مالیات و ... بعهده برنده مزایده خواهد بود و دانشگاه در قبول و یا رد هریک از پیشنهادات مختار خواهد بود.

تاریخ انتشارآگهی : 12/10/94.روزنامه ایران