آگهی مناقصه عمومی خرید گوشت و مرغ و ماهی مورد نیاز شش ماهه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

تصویر مطلب  آگهی مناقصه عمومی خرید گوشت و  مرغ و ماهی مورد نیاز  شش ماهه  سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
  • یکشنبه 29 شهریور 1394
  • 3772

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به خرید گوشت و مرغ و ماهی مورد نیاز شش ماهه دوم سال94 (شامل 7000 کیلوگرم گوشت ران گوساله ،5500کیلو گرم گوشت ران گوسفند، 2100 کیلوگرم گوشت قلوه گاه گوساله ، 1000کیلوگرم گوشت قلوه گاه گوسفندی، 11190کیلوگرم مرغ تازه ، 9700 کیوگرم سینه و فیله مرغ بدون کتف،4800 کیلوگرم ماهی قزل آلا، 1900کیلوگرم ماهی تیلاپیا(درجه یک)و 1200کیلوگرم ناگت مرغ اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود پس از واریز مبلغ 400.000ریال (غیرقابل استرداد)به شماره حساب 0106061313008 به نام دانشگاه آزاد اسلامی، نزد بانک ملی،به همراه اصل فیش واریزی و مدارک احراز هویت به نشانی:تهران، انتهای ستاری شمال، میدان دانشگاه ، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، بلوک 2 اداری ، نیم طبقه اول ، اداره امور کمیسیون معاملات مراجعه یا با شماره 47352042 تماس حاصل نموده ونسبت به دریافت اسناد و برگ شرایط عمومی شرکت در مناقصه اقدام نمایند. ضمناً مشخصات کامل در اسناد و شرایط مناقصه عنوان گردیده است.هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیار تام است.

آخرین مهلت دریافت و عودت اسناد حداکثر10 روز (کاری )پس ازانتشار آگهی است.

اداره امور کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ انتشار آگهی:1/6/94