آگهی مناقصه عمومی بهینه سازی و نگهداری فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری

تصویر مطلب  آگهی مناقصه عمومی بهینه سازی و نگهداری فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری
  • یکشنبه 29 شهریور 1394
  • 2870

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به واگذاری بهینه سازی و نگهداری فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری به صورت حجمی به پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود پس از واریز مبلغ 400.000ریال (غیرقابل استرداد)به شماره حساب 0106061313008 به نام دانشگاه آزاد اسلامی، نزد بانک ملی،به همراه اصل فیش واریزی و مدارک احراز هویت به نشانی:تهران، انتهای بزرگراه ستاری شمال،میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، بلوک 2 اداری ، نیم طبقه اول، اداره امور کمیسیون معاملات مراجعه یا با شماره 47352042 تماس حاصل نموده ونسبت به دریافت اسناد و برگ شرایط عمومی شرکت در مناقصه اقدام نمایند. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیار تام است.

آخرین مهلت دریافت و عودت اسناد حداکثر10 روز (کاری )پس ازانتشار آگهی است.

اداره امور کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ نتشار آگهی : 21/6/94