آگهی مناقصه عمومی خرید 1000 حلقه نوار دیتا فویل

تصویر مطلب آگهی مناقصه عمومی خرید 1000 حلقه نوار دیتا فویل
  • یکشنبه 5 مهر 1394
  • 3190
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به خرید 1000 حلقه نوار دیتا فویل با مشخصات ذیل اقدام نماید

لذا از کلیه شرکت کنندگان حقیقی و حقوقی دعوت می شود پس از واریز مبلغ 300.000 ریال (غیرقابل استرداد) به شماره حساب 0106061313008 بنام دانشگاه آزاد اسلامی، نزد بانک ملی شعبه دانشگاه کد 1017به همراه اصل فیش واریزی به نشانی : تهران، اتوبان شهید ستاری (شمال)، میدان دانشگاه، به سمت بلوار حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان فرهیختگان، طبقه سوم، اداره کل پشتیبانی و تجهیزات به شماره تماس 89 و74 و 47914495 مراجعه و نسبت به دریافت برگ شرایط عمومی شرکت در مناقصه اقدام نمایند. ضمناً‌ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. آخرین مهلت دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه 10روز پس از انتشار آگهی است. (هن/01)

تاریخ انقضای آگهی:4/7/94