آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه پلیت ستر(دست دوم)

تصویر مطلب آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه  پلیت ستر(دست دوم)
  • شنبه 18 مهر 1394
  • 3375
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به خرید یک دستگاه پلیت ستر (دست دوم ) 4.5 ورقی حرارتی به همراه پروسسور و نرم افزارهای مربوطه و حداقل تولید 32 برگ زینگ در ساعت مورد نیاز سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نماید.

. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود پس از واریز مبلغ 400.000ریال (غیرقابل استرداد)به شماره حساب 0106061313008 به نام دانشگاه آزاد اسلامی، نزد بانک ملی،به همراه اصل فیش واریزی و مدارک احراز هویت به نشانی:تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، بلوک 2 اداری ، نیم طبقه اول، اداره امور کمیسیون معاملات مراجعه یا با شماره 47352042 تماس حاصل کرده و نسبت به دریافت اسناد و برگ شرایط عمومی شرکت در مناقصه اقدام نمایند. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیار تام است.

آخرین مهلت دریافت و عودت اسناد حداکثر تاریخ 22/07/1394 است.

اداره امور کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ انتشار آگهی در روزنامه ایران و فرهیختگان 11 مهر//