آگهی مناقصه عمومی تأمین 60 نفر نیروی خدماتی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

تصویر مطلب آگهی مناقصه عمومی تأمین 60 نفر نیروی خدماتی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
  • شنبه 4 اردیبهشت 1395
  • 3857
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به واگذاری تأمین 60 نفر نیروی خدماتی روزمزد خود به صورت مدیریت پیمان و حجمی به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود پس از واریز مبلغ 400.000ریال (غیرقابل استرداد)به شماره حساب 0106061313008 به نام دانشگاه آزاد اسلامی، نزد بانک ملی،به همراه اصل فیش واریزی و مدارک احراز هویت به نشانی:تهران، انتهای بزرگ راه شهید ستاری شمال، میدان دانشگاه ، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک 2، نیم طبقه اول، اداره امور کمیسیون معاملات مراجعه یا با شماره 47352042 تماس حاصل نموده ونسبت به دریافت اسناد و برگ شرایط عمومی شرکت در مناقصه و بازدید از محلهای مورد نظر اقدام نمایند.ضمناً اسناد مناقصه از طریق سامانه اطلاع رسانی کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی: WWW.DTRC.IAU.IR قابل دریافت است . هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیار تام است.

آخرین مهلت دریافت و عودت اسناد حداکثر10 روزکاری پس ازانتشار آگهی خواهد بود.

اداره امور کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی