آگهی مناقصه عمومی

تصویر مطلب آگهی مناقصه عمومی
  • شنبه 4 اردیبهشت 1395
  • 3959
معاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد عملیات اجرایی راه دسترسی به ساختمان فرهیختگان را به مناقصه بگذارد .

مشخصات :

1-عنوان پروژه : عملیات اجرایی راه دسترسی به ساختمان فرهیختگان بطول 07/812+4 کیلومتر

2-مدت اجرای کار : 20 ماه و دوره تضمین پروژه برابر60 ماه

3-برآورد کل کار : بر اساس فهرست بهای پایه رشته راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394به مبلغ 000/000/200/278 ریال و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1394 است.

4-محل انجام عملیات و موقعیت جغرافیایی استان تهران

5-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/000/396/6 ریال است.

6-نوع عملیات عبارت است : عملیات خاکی ، ابنیه فنی، دیوار سازی، روسازی آسفالت ، علائم و تجهیزات ایمنی

7-از شرکتهای پیمانکاری داوطلب که حائز شرایط آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران در رشته راه و ترابری که دارای پایه مناسب با مبلغ برآورد مذکور هستند تقاضا می شود برای مشارکت در مناقصه فوق و کسب اطلاعات لازم و دریافت اسناد مربوطه به پروژه با در دست داشتن معرفی نامه و تصویر رتبه بندی حداکثر 12 روز پس از درج آگهی به نشانی تهران ، انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال، خیابان شهدای حصارک، معاونت عمران سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی، ساختمان فرهیختگان،اداره کل طرح های عمرانی مراجعه فرمایند .

8- محل تحویل اسناد و پیشنهاد قیمت : متقاضیان میبایست بر اساس مهلت تعیین شده در اسنادو مدارک مناقصه و اوراق مربوطه را به نشانی تهران -انتهای بزرگراه ستاری شمال-خیابان شهدای حصارک - سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی – بلوک یک اداری ، طبقه همکف – دبیر خانه سازمان مرکزی ( کمیته معاملات سازمان مرکزی) تحویل ورسید دریافت نمایند .

9- ارسال اسناد و مدارک تکمیل شده هیچگونه تعهدی در زمینه انعقاد قرارداد ایجاد نمی کند و کارفرما در تائید و رد صلاحیت پیمانکاران و یا تجدید مناقصه مختار است، ضمنا هزینه آگهی نیز برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

شماره تماس: 47914126

معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی