کد خبر: 88445

13/05/2017 22:16

دکتر نوریان در جلسات معاونت های سازمان مرکزی عنوان کرد:

تدوین اهداف کلان دانشگاه آزاد اسلامی برپایه مطالعات آینده پژوهی/ بازنگری در رشته ها و تدوین سرفصل های درسی با توجه به نیاز کشور

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی به منظور بررسی روند چگونگی انجام امور دانشگاه صبح امروز از زیرمجموعه های معاونت های پژوهشی، آموزشی و برنامه ریزی دیدن کرد  و در جریان فعالیت بخش هایی از دانشگاه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، صبح امروز دکتر علی محمد نوریان ابتدا با حضور در جلسه مدیران معاونت برنامه ریزی، بر موضوع مطالعات آینده پژوهی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد.

دکتر نوریان در این باره خاطرنشان کرد: لازم است هسته ای از کارشناسان مجرب با مشارکت اعضای هیات علمی و کارکنان تشکیل شود تا با همکاری سایر بخش ها، پیش بینی دقیقی از آینده دانشگاه در عرصه های مختلف آموزشی، علمی، پژوهشی و اقتصادی بویژه اقتصاد دانش بنیان و مجموعه ساها تدوین شود.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی از معاونت برنامه ریزی این دانشگاه خواست تا یک برنامه جامع و کاملی را از محیط پیرامون دانشگاه به منظور تبیین وضع موجود و طراحی چشم انداز و استراتژی آینده دانشگاه مبتنی بر آینده پژوهی در دانشگاه های کشور و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و ارائه کند تا اهداف کلان دانشگاه براساس آن تنظیم شود.

دکتر نوریان همچنین در مجموعه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی حضور یافت و با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به لحاظ کمیت به رشد مطلوب رسیده و نیازمند ارتقای کیفیت است ، با مدیران آموزشی این بخش، به بحث و گفتگو درباره روش های مهندسی مجدد رشته ها و افزایش کیفیت آموزش در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت.

نظارت دقیق بر قوانین و مقررات آموزشی، بررسی وضعیت اعضای هیات علمی تمام وقت، نیمه وقت و حق التدریس و ساماندهی کمبود موظفی آنها وبرنامه ریزی جدید بویژه در رشته های کاردانی و کارشناسی با توجه به نیاز جامعه از دیگر مواردی بود که با حضور دکتر نوریان مورد بررسی قرار گرفت.

سپس سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در جلسه مدیران، کارشناسان و کارکنان معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی با مدیران این بخش درخصوص راهکارهای کیفی سازی پژوهش های دانشگاه آزاد اسلامی به گفت و گو پرداخت.

دکتر نوریان با تاکید بر ارتقای فعالیت های پژوهشی در دانشگاه،خواستار کاربردی کردن پژوهش هایی شد که منجر به دستیابی به فناوری های برتر و مورد نیاز جامعه باشد.

وی با اشاره به لزوم رشد تحقیقات و کیفیت بخشی در دانشگاه، بر همکاری یکپارچه و توأمان معاونت پژوهشی و آموزشی دانشگاه در جهت ارتقای استانداردها به ویژه در بخش پایان نامه ها تاکید کرد .

دکتر نوریان افزود: باید فاصله (واریانس) کیفیت بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین بین دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه های کشور هرچه بیشتر به هم نزدیک شده و کاهش یابد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بر سامان دهی قطب های علمی و فناوری کشور، تعامل با وزارتخانه ها و نهادها به منظور همکاری های پژوهشی و ارتباط با صنعت تاکید کرد.

وی بر تداوم بسیج همگانی اندیشمندان، دانشگران و پژوهشگران دانشگاه در جهت تعالی هر چه بیشتر و حرکت به سمت دانشگاه پژوهش محور تاکید کرد.

گزارشی از روند برگزاری جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی در یکم خرداد ماه سال جاری مطرح و مقرر شد توسعه فعالیت های پژوهشی، ورود به بازار و تجاری سازی فناوری ها از اقدامات مهم این حوزه باشد.

وی ادامه داد:تمرکز ما در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بر ایجاد بسترها و زیرساخت هایی برای افزایش ارتباط واقعی با صنعت ، ارتقا و پیشرفت رتبه پژوهشی دانشگاه و نمایه کردن مقالات دانشگاه در پایگاه های استنادی است.

ایشان همچنین بر تعامل و همکاری سازنده و نزدیک با شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ایجاد یکپارچگی و همسویی در فعالیت های هماهنگ برای انجام اقدامات موردنیاز در جهت همراهی و همگامی با قوانین و مقررات مصوب تاکید کرد.