ارکان دانشگاه عبارتند از:

1- هیئت موسس

2- هیئت امنا

3- رئیس دانشگاه

4- شورای دانشگاه