بازدید دکتر فرهاد رهبر از نمایشگاه کتاب واحد علوم و تحقیقات

نام عکاس: سایت روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات

شماره گزارش: 100047 دوشنبه 22 آبان 1396 14:38 642

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 22 آبان 1396 14:38
  • 642
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید دکتر فرهاد رهبر از نمایشگاه کتاب واحد علوم و تحقیقات