نشست خبری دکتر رنجبر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100182 سه شنبه 7 آذر 1396 14:02 1872

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 7 آذر 1396 14:02
  • 1872
تصویر نشست خبری دکتر رنجبر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی