بازدید دکتر فرهاد رهبر از تجهیزات آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100245 یکشنبه 12 آذر 1396 17:16 1726

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 12 آذر 1396 17:16
  • 1726
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید دکتر فرهاد رهبر از تجهیزات آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان