بازدید سه ساعته دکتر فرهاد رهبر از دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی در هجدهمین نمایشگاه پژوهش،فناوری و فن بازار

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100392 پنج شنبه 23 آذر 1396 15:06 1298

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 23 آذر 1396 15:06
  • 1298
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید سه ساعته دکتر فرهاد رهبر از دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی در هجدهمین نمایشگاه پژوهش،فناوری و فن بازار