دومین نشست هم اندیشی نمایندگان رئیس دانشگاه در هیات نظارت بر تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100438 دوشنبه 27 آذر 1396 12:08 1189

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 27 آذر 1396 12:08
  • 1189
تصویر دومین نشست هم اندیشی نمایندگان رئیس دانشگاه در هیات نظارت بر تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی