شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100871 شنبه 7 بهمن 1396 10:03 1390

  • 30
  • 14
  • شنبه 7 بهمن 1396 10:03
  • 1390
  • کلمات کلیدی
تصویر شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی