گزارش تصویری بازدید معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از دانشکده پزشکی واحد مشهد و بیمارستان های تابعه

نام عکاس:

شماره گزارش: 100883 دوشنبه 9 بهمن 1396 16:23 2367

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 9 بهمن 1396 16:23
  • 2367
  • کلمات کلیدی
تصویر گزارش تصویری بازدید معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از دانشکده پزشکی واحد مشهد و بیمارستان های تابعه