نشست صمیمی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی با کارکنان سازمان مرکزی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100982 سه شنبه 17 بهمن 1396 13:39 1447

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 17 بهمن 1396 13:39
  • 1447
تصویر نشست صمیمی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی با کارکنان سازمان مرکزی