بازدید دکتر فرهاد رهبر از مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 101001 چهارشنبه 18 بهمن 1396 12:17 672

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 18 بهمن 1396 12:17
  • 672
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید دکتر فرهاد رهبر از مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی