دومین نشست مدیران ستاد شاهد و ایثارگران استان های تهران و البرز دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 101739 یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 13:27 1316

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 13:27
  • 1316
  • کلمات کلیدی
تصویر دومین نشست مدیران ستاد شاهد و ایثارگران استان های تهران و البرز دانشگاه آزاد اسلامی