جلسه شورای فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 101878 شنبه 29 اردیبهشت 1397 13:49 1370

  • 30
  • 14
  • شنبه 29 اردیبهشت 1397 13:49
  • 1370
تصویر جلسه شورای فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی