نشست صمیمانه دکتر فرهاد رهبر با اعضای شورای مرکزی اتحادیه های دانشجویی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 102077 سه شنبه 22 خرداد 1397 09:50 1218

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 22 خرداد 1397 09:50
  • 1218
  • کلمات کلیدی
تصویر نشست صمیمانه دکتر فرهاد رهبر با اعضای شورای مرکزی اتحادیه های دانشجویی