نخستین ضیافت افطاری دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر فرهاد رهبر

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 102113 چهارشنبه 23 خرداد 1397 22:24 1542

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 23 خرداد 1397 22:24
  • 1542
  • کلمات کلیدی
تصویر نخستین ضیافت افطاری دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر فرهاد رهبر