مراسم آغاز سال تحصیلی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر طهرانچی در واحد کاشان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 103174 پنج شنبه 19 مهر 1397 15:29 769

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 19 مهر 1397 15:29
  • 769
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم آغاز سال تحصیلی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر طهرانچی در واحد کاشان