حضور دکتر طهرانچی در هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان و بازدید از واحد کیش

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123653 شنبه 17 آذر 1397 08:35 628

  • 30
  • 14
  • شنبه 17 آذر 1397 08:35
  • 628
  • کلمات کلیدی
تصویر حضور دکتر طهرانچی در هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان و بازدید از واحد کیش