بازدید دکتر طهرانچی از مراکز تحقیقاتی و واحد رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123730 پنج شنبه 22 آذر 1397 03:26 698

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 22 آذر 1397 03:26
  • 698
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید دکتر طهرانچی از مراکز تحقیقاتی و واحد رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین