مراسم دعا و نیایش برای شفای عاجل دانشجویان مصدوم واحد علوم و تحقیقات در سازمان مرکزی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123868 چهارشنبه 5 دی 1397 13:55 948

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 5 دی 1397 13:55
  • 948
تصویر مراسم دعا و نیایش برای شفای عاجل دانشجویان مصدوم واحد علوم و تحقیقات در سازمان مرکزی