مراسم دعا و نیایش برای شفای دانشجویان مصدوم واحد علوم و تحقیقات در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس:

شماره گزارش: 123871 چهارشنبه 5 دی 1397 15:50 994

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 5 دی 1397 15:50
  • 994
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم دعا و نیایش برای شفای دانشجویان مصدوم واحد علوم و تحقیقات در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی