حضور دکتر طهرانچی و دادستان کل کشور در جمع دانشجویان واحد علوم و تحقیقات

نام عکاس: خبرگزاری آنا

شماره گزارش: 123897 یکشنبه 9 دی 1397 17:57 1196

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 9 دی 1397 17:57
  • 1196
  • کلمات کلیدی
تصویر حضور دکتر طهرانچی و دادستان کل کشور در جمع دانشجویان واحد علوم و تحقیقات