دومین نشست بصیرت افزایی بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر مقدم فر

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123905 سه شنبه 11 دی 1397 13:44 913

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 11 دی 1397 13:44
  • 913
تصویر دومین نشست بصیرت افزایی بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر مقدم فر