بازدید دکتر طهرانچی از شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی یزد

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124107 پنج شنبه 4 بهمن 1397 09:15 373

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 4 بهمن 1397 09:15
  • 373
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید دکتر طهرانچی از شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی یزد