حضور دکتر طهرانچی در جلسه کارگروه کشاورزی در دانشگاه آزاد اسلامی یزد

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124110 پنج شنبه 4 بهمن 1397 10:58 214

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 4 بهمن 1397 10:58
  • 214
  • کلمات کلیدی
تصویر حضور دکتر طهرانچی در جلسه کارگروه کشاورزی در دانشگاه آزاد اسلامی یزد