حضور دکتر طهرانچی در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124174 شنبه 13 بهمن 1397 13:38 449

  • 30
  • 14
  • شنبه 13 بهمن 1397 13:38
  • 449
  • کلمات کلیدی
تصویر حضور دکتر طهرانچی در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی