دیدار وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق با دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124179 یکشنبه 14 بهمن 1397 08:34 330

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 14 بهمن 1397 08:34
  • 330
تصویر دیدار وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق با دکتر طهرانچی