برگزاری همایش «ارتقاء کیفیت و افزایش بقاء در پیوند اعضا» در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: منصوره نخعی

شماره گزارش: 124325 جمعه 3 اسفند 1397 14:34 483

  • 30
  • 14
  • جمعه 3 اسفند 1397 14:34
  • 483
تصویر برگزاری همایش «ارتقاء کیفیت و افزایش بقاء در پیوند اعضا» در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی