پنجمین جلسه هیات امنای پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124363 دوشنبه 6 اسفند 1397 18:02 543

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 6 اسفند 1397 18:02
  • 543
  • کلمات کلیدی
تصویر پنجمین جلسه هیات امنای پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی