نشست علمی و خبری برگزاری هزاره ابوریحان بیرونی با حضور دکتر ولایتی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124450 شنبه 18 اسفند 1397 18:22 304

  • 30
  • 14
  • شنبه 18 اسفند 1397 18:22
  • 304
  • کلمات کلیدی
تصویر نشست علمی و خبری برگزاری هزاره ابوریحان بیرونی با حضور دکتر ولایتی