نوزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124491 چهارشنبه 22 اسفند 1397 10:32 1198

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 22 اسفند 1397 10:32
  • 1198
  • کلمات کلیدی
تصویر نوزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان به ریاست دکتر طهرانچی