حضور دکتر طهرانچی در مناطق عملیاتی جنوب کشور

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124499 پنج شنبه 23 اسفند 1397 15:31 1478

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 23 اسفند 1397 15:31
  • 1478
  • کلمات کلیدی
تصویر حضور دکتر طهرانچی در مناطق عملیاتی جنوب کشور