بازدید دکترطهرانچی از واحد آبادان و نشست صمیمانه با اساتید و کارکنان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124502 پنج شنبه 23 اسفند 1397 15:47 1259

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 23 اسفند 1397 15:47
  • 1259
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید دکترطهرانچی از واحد آبادان و نشست صمیمانه با اساتید و کارکنان