حضور دکتر ولایتی در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان

نام عکاس:

شماره گزارش: 124734 چهارشنبه 28 فروردین 1398 23:53 1206

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 28 فروردین 1398 23:53
  • 1206
تصویر حضور دکتر ولایتی در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان