نشست دکتر طهرانچی با رئیس و اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان

نام عکاس: مصطفی عسگری

شماره گزارش: 124735 پنج شنبه 29 فروردین 1398 10:33 914

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 29 فروردین 1398 10:33
  • 914
  • کلمات کلیدی
تصویر نشست دکتر طهرانچی با رئیس و اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان