نخستین همایش ملی فرهنگ رضوی با حضور دکتر طهرانچی در دانشگاه آزاد اسلامی یزد

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124856 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 17:02 465

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 17:02
  • 465
  • کلمات کلیدی
تصویر نخستین همایش ملی فرهنگ رضوی با حضور دکتر طهرانچی در دانشگاه آزاد اسلامی یزد