حضور دکتر طهرانچی در کارگاه آموزشی پویش ملی صادرات

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124889 شنبه 14 اردیبهشت 1398 14:25 438

  • 30
  • 14
  • شنبه 14 اردیبهشت 1398 14:25
  • 438
  • کلمات کلیدی
تصویر حضور دکتر طهرانچی در کارگاه آموزشی پویش ملی صادرات