بازدید دکتر طهرانچی از مجموعه‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124918 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 08:41 744

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 08:41
  • 744
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید دکتر طهرانچی از مجموعه‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد