مراسم معارفه سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 124958 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 19:40 983

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 19:40
  • 983
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم معارفه سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی