محفل انس با قرآن کریم با حضور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125125 شنبه 11 خرداد 1398 10:45 148

  • 30
  • 14
  • شنبه 11 خرداد 1398 10:45
  • 148
  • کلمات کلیدی
تصویر محفل انس با قرآن کریم با حضور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی